สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 16496  
Feb 2021 18329  
Mar 2021 14526  
Apr 2021 16117  
May 2021 16408  
Jun 2021 7572  
Jul 2021 0  
Aug 2021 0  
Sep 2021 0  
Oct 2021 0  
Nov 2021 0  
Dec 2021 0