สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 16496  
Feb 2021 18329  
Mar 2021 14526  
Apr 2021 16117  
May 2021 16408  
Jun 2021 16905  
Jul 2021 14883  
Aug 2021 19509  
Sep 2021 14145  
Oct 2021 18457  
Nov 2021 15438  
Dec 2021 15882